O sajtu Hajde.rs

  Hajde.rs je srpski Internet sajt namenjen prenošenju oglasnih poruka za prodaju, kupovinu ili razmenu polovnih ili novih stvari i proizvoda i pružanje usluga. Iza portala stoje mladi srpski pojedinci sa vizijom da omoguće oglašavanje putem Internet dostupno svakom pojedincu ili pravnom licu zbog svoje jednostavnosti i istovremeno, svojom moćnom i fleksibilnom bazom podataka koja omogućava jednostavno i vrlo detaljno pretraživanje oglasa.

  Koje su prednosti sajta Hajde.rs?

 • Besplatno postavljanje i pretraživanje oglasnih poruka
 • Jednostavno a istrovremeno superiorno pretraživanje oglasa
 • Pretraživanje po gradovima, regionima ili celoj Srbiji
 • Izuzetna preglednost i dostupnost
 • Svojinska prava

  Sav sadržaj na sajtu Hajde.rs je vlasništvo Hajde.rs i svako neovlašćeno kopiranje, kako ručno, tako softversko je zabranjeno pa važećim zakonima Republike Srbije o autorskom delu i njemu srodnim zakonima. Definicija sadržaja može biti, ne isključivo, bilo kakav tekstualni i grafički sadržaj stranica, logotipi, ime Hajde.rs ili baza podataka.