Svojinska prava

    Sav sadržaj na sajtu Hajde.rs je vlasništvo Hajde.rs i svako neovlašćeno kopiranje, kako ručno, tako softversko je zabranjeno pa važećim zakonima Republike Srbije o autorskom delu i njemu srodnim zakonima.

    Definicija sadržaja može biti, ne isključivo, bilo kakav tekstualni i grafički sadržaj stranica, logotipi, ime Hajde.rs ili baza podataka.

    Hajde.rs zadržava sva prava slika i teksta na sajtu Hajde.rs, uključujući i tekst/slike postavljen od strane oglasivača

    Hajde.rs zadržava prava da, u slučaju unapredjivanja kvaliteta oglasa, izmeni pojedinosti kao na primer kategoriju oglasa ili bilo kakve druge vidljive greške